Activity

  • Scarlett Eleanor posted an update 3 months ago

    Chính phủ Việt Nam sẽ không có chủ quyền trong những việc này nữa.

    Also visit my weblog; trans-pacific partnership (tpp) wikileaks (isslab.korea.ac.kr)