Activity

  • Beverly Reiss posted an update 2 days, 20 hours ago

    Nếu TPP có hiệu lực với Việt Nam thì khi tính toán các phương án kinh doanh với các thị trường update on the first round of trans pacific partnership tpp negotiations – mtel.kaist.ac.kr -, doanh.